“Semalt”, “Apple” -iň ýerli SEO marketingini nädip üýtgedip biljekdigi baradaky pikirleri bilen paýlaşýar

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun “Apple” -iň indiki gadgety “Apple Watch” bilen birlikde 6-njy nesil “iPhone” -yň çykandygyny aýtdy. Köp kompaniýalar akylly sagatlar bilen synag geçirseler-de, “Apple” -iň geýip bolýan tehnologiýa girmegi, ýerli SEO marketinginde uly üýtgeşikligi öz içine alýan işleriň täze usulyny habar berip biler.

Indi “Apple” ýerli SEO-nyň düzgünlerini üýtgetmek isleýän ýaly, ýerli iş alyp barsaňyz, bäsdeşleriňizden öňe geçmäge kömek etmek üçin kompaniýa tarapyndan girizilen täze iş usulyna öwrenişmegiň wagty geldi.

“Apple Watch”: geýip bolýan tehnologiýany meşhurlyga ýetirmek

Akylly sagatlar birnäçe ýyl bäri işleýär. Şeýle-de bolsa, bu enjamlaryň hiç biri-de bazara çykmady. Geýip bolýan enjamlar belli bir gyzyklanma döreden hem bolsa, satuwlary we synlary ýyly boldy. Emma “Apple Watch” işe girizilýänçä boldy. Birden peýza. Üýtgedi we adamlar geýip bolýan tehnologiýa çynlakaý çemeleşip başladylar.

Ses bilen işjeňleşdirilen sanly kömekçi, “Apple Music” we “Apple Play” ýaly beýleki programmalar ýaly aýratynlyklar bilen “Apple Watch” garşydaşlaryna pul gazanmak üçin pul berýär.

“Apple” -iň sagadyna bäsdeşlik ukybyny beren aýratynlyklaryň biri, täze kartalaşdyryş programmasydyr. Bu programma näme üçin möhüm? Bu aýratynlyk ýerli SEO üçin ajaýyp, sebäbi diňe bir kartany görkezmegiň ýa-da eşidilýän ugurlary görkezmegiň ýerine, akylly sagat elleri bilen giriş talap etmezden, gözüňe gönükdirilen ugrukdyryjy sesleri bermek üçin "gysga seslenme" diýlip atlandyrylýan ulgamy ulanýar.

Bu aýratynlygyň nawigasiýa üçin näderejede amatlydygyny wagt görkezse-de, täze enjam üçin ulgam tarapyndan döredilen gyzyklanma gaty köp bolup görünýär. “Apple” -iň ýokary hilli enjamlary eltip berýändigi bilen tanalýandygyny göz öňünde tutsak, bu köpçüligiň sagadyň üstünden tolgunmaýandygyny düşündirýär.

Siriniň Bing bilen gatnaşygy

Uzak wagtlap ulanyjylar öz ýaşaýan ýerlerinde kärhanalary tapmak üçin gözleg motoryna bagly boldular. Häzirki wagta çenli Google, esasanam ýerli netijeler üçin öňde barýar. Netijede, ýerli SEO marketing tagallalarynyň köpüsi Google-yň talaplaryna gönükdirilýär.

Şeýle-de bolsa, smartfonlaryň köpelmegi bilen ulanyjylaryň köpüsi kompýuterlerinden däl-de, ykjam enjamlarda maglumat gözleýärler. Bu, soraglaryň nähili edilýändigini üýtgetmäge täsir edýär. Klawiaturalarda talaplary ýazmagyň adaty usulynyň ýerine, ulanyjylar öz soraglaryny smartfonlaryň mikrofonlary arkaly aýdýarlar. “Apple Watch” -iň gelmegi bilen, Siri täze tendensiýany çaltlaşdyrar we ulanyjylary ýazmak bilen deňeşdirilende öz soraglaryny aýtmaga höweslendirer.

Siriýadan töwerekdäki burger restoranlaryny gözlemegini haýyş edeniňizde, sanly kömekçi birnäçe ýerli netijeler bilen ekrany doldurar. Siri gözleg netijelerini bermek üçin Bing-den peýdalanýan bolsa, ýerli marketologlar Apple SmartWatch ulanyjylaryny özüne çekmek üçin Google-a däl-de, Bing-e ünsi jemlärler.

Apple Kartalar

“Apple Watch” “Apple Kartalary” adaty nawigasiýa ulgamy hökmünde görkezýär. Birnäçe ýyl bäri köp adam “Google Kartalar” -y “iPhone” ulanyjylaryny ulanýar. Bu sagadyň “Apple Kartalar” ulanyjylarynyň täze neslini ösdürip ýetişdirmegi ähtimal. Bu, ýerli marketologlaryň ulanyjylaryň Apple Kartalarda öz işlerini tapyp biljekdigine göz ýetirmek üçin çäreleri görmelidigini aňladýar.

“Apple Kartalar”, telekeçiler bilen iş salyşanda Google ýaly bäsdeşleri bilen deňeşdirilende başgaça çemeleşýär. "Işiňizi talap ediň" çemeleşmesiniň ýerine, telekeçilere kärhanalaryny kesgitlemäge we katalogynda takyk maglumatlary bermäge mümkinçilik berýär.

Googleerli gözleg netijeleri Google-yň IP esasly kesgitleme ulgamy bilen eýýäm uly tolkunlar döredýän hem bolsa, “Apple” -iň täze tehnologiýasy täze, has takyk GPS esasly gözleg netijelerini döredip biler. Bu spekulýatiw ýaly bolup biler, ýöne geljegi çaklamagyň zyýany ýok.

Jübi talonlary we ulanyjylaryň özara gatnaşygy

Jübi talonlary, QR kodlary ýaly interaktiw aýratynlyklary goşmak bilen, smartfon ulanyjylarynda eýýäm meşhurlyk gazandy. Wagtyň geçmegi bilen ulanyjylar has çylşyrymly we çalt talap ederler, şonuň üçin talaplaryny bäsdeşlikden has çalt ýerine ýetirmegiň ýoluny tapsaňyz, bazaryň has uly paýyna eýe bolarsyňyz.

Netijede, ýerli gözlegiň esaslary bir gijede üýtgäp bilmez, ýöne Apple Watch ýerli SEO marketinginiň ençeme ýyl bäri nähili amala aşyrylandygyny özgertdi. Indi, marketologlar we telekeçiler, garşydaşlaryndan bäsdeşlik gazanmak üçin “Apple Kartalar” we “Bing” -leri optimizirlemek üçin has köp wagt sarp etmeli bolýarlar.

mass gmail